Salgs- og leveringsbetingelser

Im. Stiholt A/S - Webshop


Anvendelse og gyldighed
: Ethvert salg fra Im. Stiholt A/S’ Webshop (herefter benævnt Stiholt) er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for Stiholt, medmindre Stiholt skriftligt har accepteret dette.


Tilbud/ordre: Aftale mellem køber og Stiholt anses først for indgået ved Stiholts fremsendelse af varen eller ved Stiholts skriftlige accept af tilbuddet.


Fortrydelsesret: I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Varer, der har været benyttet, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke.


Priser, fragt m.v.: De angivne priser er excl. fragt med mindre andet er angivet.


Leveringsbetingelser: Hovedregel: Levering sker hurtigst muligt, ca. 1 - 4 dage efter bestilling. Der er intet ekspeditionsgebyr.  Grundet varernes fysiske beskaffenhed kan det forekomme, at varerne leveres af 2 omgange.

Betaling: Varerne betales forlods i forbindelse med afgivelse af ordreafgivelse.  


Undersøgelsespligt: I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.


Reklamation og ansvar: Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til Stiholt uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af mangelen. Såfremt køber ikke underretter Stiholt om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til Stiholt uden forudgående skriftlig accept. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig mangelen. Stiholts ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Stiholts valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af Stiholt fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

I henhold til EU lovgivning henviser Stiholt til fælles klageportal ODR. Klik her for at komme til portalen.


Handelskøb og forbrugerkøb: Stiholt hæfter ikke for ansvaret for indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende.  I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.


Produktansvar: For produktansvar er Stiholt alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Stiholt, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

Værneting og lovvalg: Eventuelle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af handlen samt tolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal behandles efter dansk ret og ved Retten i Hjørring.